Klubfakta

Vedtægter        

§1Foreningen er stiftet den 18. september 1933.

Dens navn er RANDERS BRIDGEKLUB af 1933.

 

§2

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet og interessen for bridge.

 

§3

Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund samt derigennem tillige Mesterpoints-ordningen efter de om denne til enhver tid gældende regler.

§4

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vakance skal den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling, og kan der vælges for resten af valgperioden.

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

§5

Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg på mindst 2 medlemmer til at tilrettelægge og lede turneringerne.

Bestyrelsen er bemyndiget til at aflønne turneringsledere og kassereren samt fastsætte et vederlag til formanden, maximalt svarende til klubkontingentet, som godtgørelse for telefon, porto m.m.

§6

Klubbens regnskabsår er 16. marts til 15. marts.

§7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned. Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  1. Formandens beretning.
  1. Aflæggelse af årsregnskabet.
  1. Indkomne forslag.
  1. Valg af formand.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen skal indvarsles ved opslag i klubben senest 3 uger før afholdelsen. Dersom datoen ændres i forhold til tidligere bekendtgørelse, skal ikke spillende og passive medlemmer varsles.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres ved opslag i klubben.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslag om opløsning af klubben, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer. Såfremt et forslag vel opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden en måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

Skriftlig afstemning kan altid forlanges.

§8.

Klubkontingent og spilleafgift fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer betaler halv klubkontingent.

§9.

Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres af Danmarks Bridgeforbund.

§10.

Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.

§11.

Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen – dog kan bestyrelsen tillade udmelding efter ½ sæson, når omstændighederne taler for det. Et medlem, der i en periode ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens turneringer, kan fortsætte som passivt medlem af klubben. Passive medlemmer betaler samme kontingent som juniorer.

§12.

Særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for bridgeklubber”.

Passivt medlemskab giver ret til deltagelse i klubbens generalforsamling og festlige arrangementer. Medlemmer, der har været passive hele sæsonen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Passive medlemmer har ret til at indtræde som ordinære medlemmer, så hurtigt der er mulighed herfor.

§13.

Såfremt et medlem ekskluderes af anden grund end kontingentrestance eller idømmes karantæne, skal der ske skriftlig indberetning af forholdet til forbundets og distriktets bestyrelse.

Hvis et par forlader en løbende turnering i utide, kan bestyrelsen idømme karantæne for den indeværende samt den følgende sæson. Dette skal også gælde substitutvirksomhed. Bestyrelsen har dog ret til, i særlige tilfælde, at mildne/undlade en evt. sanktion.

§14.

I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (se § 7), tager den opløsende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af klubbens midler.

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 1999.